Consell de Joves

El Consell de Joves és un espai de participació, democràcia, opinió i reflexió pels representants del jovent de Sils. El seu objectiu principal és la inclusió dels joves a la societat municipal i el foment de la seva participació; per a tal fi, d'una banda actuen com a portaveus del jovent de Sils que s'hi adreça, i d'altra banda projecten i realitzen activitats diverses al municipi amb el vist-i-plau i orientació de la regidoria de Joventut. 

Funcions del Consell de Joves:

- Pot formular propostes per a resoldre els problemes administratius que afecten els joves.

- Pot emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

- Pot emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

- Pot proposar noves activitats juvenils, valorar les actuals i proposar canvis en aquestes si s'escau.

- Gestiona la part del pressupost de la regidoria de Joventut que sigui cedida, per millorar, modificar o crear aspectes del municipi que es considerin oportuns.

- Intenta cohesionar les franges d'edat del municipi.

- Serveix de pont entre el jovent i l'Ajuntament, fent més dinàmica la comunicació amb el sector juvenil de la societat.

 

Participació i pressupost jove

Durant l'any 2015 un grup de joves del municipi, aprofitant una trobada amb la regidora i el tècnic de cultura i joventut, va manifestar el seu interès en poder disposar d'uns recursos econòmics per tal de destinar-los a les activitats de joventut que es decidissin entre els joves.

A partir del compromís que va adquirir la regidora us podem informar que l'Ajuntament posa a diposició dels joves una partida pressupostària de 2.500€ que actualment gestiona el Consell de Joves, amb la supervisió de la regidoria i sempre amb una sèrie de requisits:

  • que es destinin a activitats de joventut (per a joves o impulsades per joves)
  • que la seva assignació es decideixi de manera democràtica i participativa. El primer àmbit on prendre decisions ha de ser el Consell de Joves.
  • que les despeses s'efectuïn seguint els procediments administratius correctes. L'Ajuntament posa a disposició la tècnic de joventut per assessorar el jovent sobre aquest punt.
  • que els joves s'impliquin en l'execució de l'activitat (l'Ajuntament aporta recursos econòmics però les idees, les mans i les hores per fer realitat les vostres activitats les heu d'aportar els joves).

 

Per a més informació, visiteu el web del Consell de Joves de Sils.